En | Fa
منوی سایت

معرفی واحد طراحی کوبوآ

واحد طراحی کوبوآ

دپارتمان طراحی شرکت آذران فضانما بی شک یکی از فعال ترین واحدها در این مجموعه می باشد. یک تیم حرفه ایی از آرشیتکت ها و طراحان داخلی که در کنار ارائه خدمات طراحی، بمنظور آشنایی و اشراف کارفرمایان به محیط زندگی و فضای کاری خود اقدام به ارایه تصاویر سه بعدی در ابعاد واقعی می نمایند. این مجموعه در کنار واحد نظارت به منظور اطلاع و آشنایی کارفرمایان خود اعم از مهندسین مشاور و مجریان ساختمان، در موارد خاصی اقدام به تهیه دستورالعمل منطبق بر اســتــانــداردهــا نـمــوده اســت که قبل از اجرای هر پروژه، نقشه ها، اسناد و مدارک مرتبط را در اختیار ایشان قرار می دهد.
برای طــراحــی و ســاخـت یک پــروژه معمولا سـه مرحله به ترتیب هم طی می شود.
مـرحـلـه اول: بــازدیــد از پـروژه توسط کارشناسان شرکت و تلاش در جهت درک خـواسـتـه کارفرما از انـجـام پـــروژه.
مرحـلـه دوم: نشست کارشناسان شرکت با حضور کـارفـرما جـهـت رویت نقشه های اولیه و تصاویر سه بعدی و تغییرات احتمالی مد نظر کارفرما و در نهایت، عـقـد قـرارداد لازم جهـت انـجام پــروژه.
مرحلـه ســوم: اعزام تـیم نـصب به محل پــروژه و نـظـارت کارشنـاسان شــرکـت بر نحوه انجام عملیات اجرایی منطبق با نقشـه های تـهیـه شـده.
پس از بازدید مهندسان واحد طراحی از محل پروژه، طرح به صورت مدل سه بعدی در رایانه ترسیم می شود تا امکان به تصویر کشیدن اجرای نهایی و کار تمام شده به وجود آید. هدف نهایی در واحد طراحی مبتنی بر ارائه بهترین طرح ممکن در اسرع وقت و تا حد امکان متناسب با خصوصیات معماری محیط به کارفرماست.
توضیح اینکه در صورت عدم دسترسی کارشناسان واحد طراحی به محل پروژه، کارفرما می تواند راسا اقدام به برداشت و ارسال اندازه های لازم به واحد طراحی بنماید. این امر در اغلب موارد موجب کاهش هزینه ها می شود.