En | Fa
منوی سایت

میز گروهی

میز کار گروهی Bla

میز کار گروهی Bla

میز کار گروهی Azul

میز کار گروهی Azul

میز کار گروهی Ao

میز کار گروهی Ao

میز کار گروهی Trekant

میز کار گروهی Trekant

میز کار گروهی Melyna

میز کار گروهی Melyna

میز کار گروهی Mavi

میز کار گروهی Mavi

میز کار گروهی Beyaz

میز کار گروهی Beyaz

میز کار گروهی Sarkans

میز کار گروهی Sarkans

میز کار گروهی Rouge

میز کار گروهی Rouge

میز کار گروهی Limack

میز کار گروهی Limack

میز کار گروهی Prince

میز کار گروهی Prince

امروزه استفاده حداکثر از فضاهای اداری و ضرورت کار گروهی کارمندان در کنار هم یک واقعیت اجتناب ناپذیر است یک میز گروهی خوب میبایست ضمن داشتن قابلیت حداکثر استفاده از فضای موجود احساس یک فضای خصوصی مناسبی نیز برای کارمندان فراهم اورد