En | Fa
منوی سایت

ابزار لبه


این ابزار به شکل U  ، در طول 4 متر و به دو صورت سفید ( بدون روکش ) و روکش دار ( متناسب با تمام کدهای روکش دیوارپوش ) تولید می شود .
کاربرد آن برای شروع کار در نصب دیوارپوش  بر روی دیوار یا سقف است.