آیا از الزامات ساختمانی چیزی می دانید؟

11 شهریور ، 1399
مبلمان اداری آذران فضانما
فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترس 
امروز می خواهیم با طراحان آذران فضا نما از مباحث تخصصی تر مشاوره بگیریم.می خواهیم بدانیم آیا اطلاعاتی که داریم در رابطه با ساختمانها کافیست یا نه؟
۱ پهنای الزامی بیان شده برای تمام قسمت های فضاهای ارتباط و دسترس نباید در جهت خروج از واحد تصرف یا ساختمان کاهش یابد .
۲  مسیرهای ارتباط و دسترس اصلی ساختمان نباید از درون اتاق ها یا فضاهای دیگر عبور کند ، مگر در تصرف های اداری یا مراقبتی که می تواند از اتاقی برای کنترل رفت و آمد عبور نماید مشروط بر آنکه با الزامات این مسیرها انطباق داشته باشد .
اتاق های انتظار ، سرسراها ، یا اتاق های پذیرش ، که مطابق با الزامات راهروها ساخته شده اند و همان سطح الزامات در آنها تامین شده است را می توان در مسیر ارتباط و دسترس اصلی قرار دارد .
۳ علاوه بر الزامات تعیین شده در این قسمت، باید الزامات راه های خروج مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان نیز رعایت شود .
راه های دسترس و خروج قابل قبول 
آیا به در ها فکر می کنید. آفن در این رابطه می داند که هر ساختمان باید همواره برای همۀ بهره برداران و متصرفان آن قابل دسترس بوده و از هر نقطه از بنا شامل زیرزمین های قابل استفاده افراد، مسیرهای پیوسته، ایمن و بدون مانع تا فضای باز امن یا معبر عمومی مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان فراهم باشد . مسیر یا مسیرهای دسترس و خروج شامل فضاهای ورودی، پلکان ها، شیب راه ها، راهروها، هال های تقسیم ، درها و ایوان ها یا بالکن های بیرونی است که باید با سایر ضوابط این قسمت انطباق داشته باشند .در مبحث ورودی و درها آیا می توانید در ورودی ساختمانها درهای کارآمد تر را در نظر بگیرید و بدانید دربهای اتوماتیک و درب های آلومینیومی آیا می توانند ویژگیهای منحصر به فردی را دارا باشند. 
فضاهای ورودی ساختمان  
در تمام ساختمان ها باید پس از درب ورودی اصلی فضای ورودی مناسب مطابق شرایط زیر وجود داشته باشد :
در صورت وجود پله یا هر اختلاف سطح یا دیوار در مقابل در ورودی اصلی ، باید حداقل ۴۰/۱ متر از آن فاصله داشته باشد .

الزامات ساختمانی و درب ورودی

 در فضای ورودی ساختمان باید امکان ایستادن چند نفر وجود داشته و دارای سطح آزاد و بدون مانعی برابر با حداقل ۴۰/۱ ₓ ۴۰/۱ متر باشد .

در فضای ورودی ، ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده نباید از موارد زیر کمتر باشد :
– حداقل ۱/۲ متر در بیشتر از ۵۰ درصد سطح فضا .
– حداقل ۰۵/۲ متر به صورت موضعی یا محدود در ۵۰ درصد باقی سطح فضا .

درهای ورودی اصلی 
هر در که به عنوان در ورودی اصلی و یا خروج الزامی ساختمان یا واحد تصرف طراحی می شود باید علاوه بر رعایت الزامات قسمت ۹-۶ (نصب و اجرای درها و پنجره ها)، با الزامات این بخش نیز مطابقت داشته باشد .
درهای اصلی واحدهای تصرف که در دوربندهای خروج قرار می گیرند باید علاوه بر مطابقت با ضوابط این قسمت، با رعایت سایر ضوابط مربوط به دوربندهای خروج از جمله استفاده از درب های خود بسته شو یا خودکار بسته شو الزامی مندرج در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان طراحی، ساخته و نصب شوند .
در” اصلی باید از نوع لولایی با پهنای مفید حداقل ۹۰ سانتی متر و ارتفاع مفید حداقل ۲۰۵ سانتی متر باشد مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد . درهای دو لنگه بدون وادار وسط که به عنوان در اصلی به کار میروند ، باید در هنگام باز شدن لنگۀ فعال ، حداقل ۸۰ سانتیمتر پهنای مفید بدون مانع داشته باشند . پهنای هر لنگه در نباید از ۲۰/۱ متر بیشتر باشد .

درب های ورودی و خروجی ساختمانی

حال نظرمان به این جلب می شود که ورودی که ما برای در ساختمان استفاده می کنیم باید ویزگیهای ساختمان و ورودی مارا تامین کند و کیفیت لازم را به ما ارایه دهد. پس در اینباره اطلاعات آفن می تواند برای شما مفیدترین منبع باشد.اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe