اختراعات

آذران فضانما موفق به ثبت اختراع و طراحی چندین محصول جدید و کاربردی در صنعت ساختمان و دکوراسیون گردیده است