En | Fa
منوی سایت

ابزار F

کارایی این ابزار در واقع همانند ایزار U می باشد و با این تفاوت که به دلیل داشتن یک لبه به عرض 2 سانتی متر در قسمت فوقانی آن ، عملیات نصب را تسهیل می نماید .