کاربردهای سقف کاذب در محل زندگی
کاربردهای سقف کاذب در محل زندگی
1397/04/06 | تعداد نظرات :0
کل شبکه سقف های کاذب از سازه طبقه بالای خود آویزان شده است. معمولا فاصله سقف کاذب تا سقف، بین ۳ تا بیشتر از ۳۰ سانتی متر متفاوت است.