En | Fa
منوی سایت

میز گروهی

کوبین

کوبین

پرنس

پرنس

امروزه استفاده حداکثر از فضاهای اداری و ضرورت کار گروهی کارمندان در کنار هم یک واقعیت اجتناب ناپذیر است یک میز گروهی خوب میبایست ضمن داشتن قابلیت حداکثر استفاده از فضای موجود احساس یک فضای خصوصی مناسبی نیز برای کارمندان فراهم اورد